Kresy Pamięci #0015: Absolutorium Uniwersytetu Jana Kazimierza

Typowy indeks pokolenia przełomu XIX i XX w. Leopold Jabczyński urodził się w 1889 r. w Złoczowie, tam zdał maturę. Rok poźniej wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Studia przerwała mu I wojna światowa, walczył w Legionach, później w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Na studia wrócił dopiero w 1921 r. – mając 32 lata.

Zamieszkał w Krośnie, gdzie zmarł w 1976 r. Czym się zajmował, czy zostawił rodzinę? Żadnych informacji nie znalazłam.

W indeksie nie ma ocen, ale są podpisy profesorów prowadzących zajęcia. Wśród nich same sławy: Władysław Abraham, wybitny historyk kościoła i znawca prawa kościelnego, uczestnik pierwszej poslkiej ekspedycji do archiwów watykańskich i prac nad konkordatem;

Juliusz Makarewicz, wybitny prawnik-karnista, senator, twórca „kodeksu Makarewicza”, który obowiązywał w Polsce do 1969 r.;

Teofil Ciesielski – wybitny biolog, którego doktoratem „Badania nad zakrzywianiem się korzenia ku dołowi” zainteresował się sam Darwin. We Lwowie poświęcił się pszczelarstwu, dokonując wiele wynalazków i odkryć w tej dziedzinie;

Józef Kallenbach – wybitny historyk literatury, badacz epoki romantyzmu;

Eugeniusz Romer – twórca poslkiej kartografii;

Stanisław Grabski – ekonomista, poseł i minister, brat premiera. Autor ustawy lex Grabski.

Oswald Balzer – historyk, adwokat Polski w sporze z Węgrami o Morskie Oko.

Kazimierz Twardowski – filozof, twórca lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki.

Ernest Till – Ernest Till – prawnik, wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej.

Dokument podpisał jako rektor uniwersytetu Ludwik Finkel – historyk i histroryk literatury, honorowy obywatel Lwowa, autor najlepszej w dziejach bibliografii polskiej humanistyki, „Bibliografii Historii Polskiej”, przyjaciel Sienkiewicza.

L. 770

Absolutorjum.

My Rektor i Dziekan grona profesorów

Wydziały prawa i umiej. polit. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,

poświadczamy niniejszem,

że Pan Jabczyński Leopold

rodem ze Złoczowa w Małopolsce

rozpoczął studja uniwersyteckie na podstawie przedłożonego świadectwa dojrzałości gimnazjum w Złoczowie z dnia 16 czerwca 1910 L. 18,

odbywał je

od półrocza zimowego r. 1911/12

do półrocza letniego 1913/14 i w półroczu letniem 1921/22

w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie

i ukończył je w myśl przepisów wydanych dla uczniów Wydziału prawa i umiej. pok..

W tym czasie uczęszczał na wykłady następujące:

Uniwersytet i Wydział, na którym był imatrykulowany: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie Wydział prawa i umiej. polit.

Nazwiska docentów / wykłady / ilość godzin w tygodniu:

 

w półroczu zimowem 1911/12

Dr Chlamtacz, Hist. i … pr. rzyms. – 6

Dr Łyskowski, Pandekła?: Cz. I Ogól. i pr. rzecz. – 5

Dr Janowicz?,  Hist. źródeł i pub… pr. … – 5

Dr Balzer, O ustroju Polski – 5

Dr Twardowski, Psychologia – 4

Dr Dembiński, Anglia a rewolucja francuska – 1+

Dr Ciesielski, Fizjologia roślin – 1+

 

w półroczu letniem 1911/12

Dr Chlamtacz, Pandekła: Zobowiązanie – 5

Dr Łyskowski, ”, Cz. II Pr. famil i spadk. – 5

Dr Janowicz?, Hist. i system … pr. pryw. – 5

Dr Balzer, O ustroju Austryi – 5

 

w półroczu zimowem 1912/13

Dr Roszkowski, Hist. fizlozofii prawa – 4

”, Encykl. nauk pr. i polit.  – 2

Dr Abraham, Prawo kośc. katol. Cz. II O … – 4

”, ” ” ” ” III, pr. majątkowe – 1

 

w półroczu letniem 1912/13

Dr Abraham, Pr. Kośc. Kat. – 3

”, O małż. kanon. – 3

Dr Pilat, Statystyka – 4

Dr Roszkowski, Pr.o narodów – 3

” – Dzisiejsze pr.o wojny – 1

Dr Dąbkowski, Prawo polskie obowiązkowe – 2

 

w półroczu zimowem 1913/14

Dr Ciesielski, Przyroda pszczół – 1

 

w półroczu letniem 1913/14

Dr Till, Powsz. pr. austr Zobowiązanie – 7

”, Detto: Zasady … pr. … – 2

Dr Makarewicz, … postęp. karne – 5

Dr Grabski, Polityka ekonom. – 5

 

w półroczu letniem 1921/22

Dr Stefko, Pr. prasowe cywilne – 5

Dr Allerhand, Postęp. egzekuc. i konkurs. – 5

Dr Grabski, Nauka gospod. społecznego – 4

Dr Weinfeld, ” skarb. i pols. pr. skarb. – 5

Dr Stebelski, Pr. prasowe – 2

Dr Pilat, Statystyka

 

L:971 es 1921/22 12/9 1919 – L. 7794 – IV /19

Na mocy … … W. i D. z dn. 18. II 1916 L: ..61

… się dwa półrocza w przepisanej ilości godzin

i przedmiotów obowiązkowych do II okresu studiów.

Lwów, dn. 13/III 1922

*

Zachowanie się akademickie Pana Jabczyńskiego Leopolda było zupełnie zgodne z przepisami akademickiemi.

W dowód czego stwierdzamy niniejsze świdectwo naszemi podpisami jakoteż pieczęcią uniwersytecką.

Lwów, dn. 25. czerwca r. 1922

Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie /podpis/

Dziekan Wydziału prawa i umiej. polit.

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie /podpis/

*
Propia manu studiosus subscribit

Leopold Jabczyński

Leopoli, die 9 Octobris 19??

*

Nr. 3917

NOS RECTOR ET DECANUS

FACULTATIS juridi…

IN UNIVERSITATE CAES. REG. LEOPOLIENSI

LECTURIS SALUTEM A DOMINO!

Notum ae manifestum esse volums omnibus et singulis,

Dominum Jabczyński

Leopoldium

ori…um e Złoczów in Galicia

in Album Universitatis et Facultatis … … relatum

esse. Id, quod manu propia et Sigillo Universitatis praesentibus adpresso testemur.

Leopoli die 14 mensis Octobris Anno 1911

h. t. Rector Universitatis L. Finkel

h. t. Decanus Facultatis Doliński

*

Dr Roszkowski – Historya filozofii prawa – 4

Dr Abraham – Prawo kościelne katolickie cz. II O … – 4

Dr Roszkowski – Encyklopedya nauk prawniczych i politycznych – 2

Dr Abraham – Prawo kościelne kat. cz. III Prawo majątkowe – 1

Dr Kallenbach – Wstęp do historyi literatury – 1

Dr Ciesielski – Biologia roślin, cz. 1 Odżywianie się roślin – 1

*

Cursus IV per semestre aestivum anni scholastici 1912/13 Nrus 3917

Dr Abraham – Prawo kościelne katolickie – 3

” – Prawo małżeńskie kościelne w porównaniu z pr. austr. – 3

Dr Pilat – Statystyka ogólna i austriacka – 4

Dr Roszkowski – Prawo narodów – 3

” – Dzisiejsze prawo wojny – 1

Dr Dąbkowski – Prawo polskie obowiązkowe – 2

*

Cursus … per semestre hiemale anni scholastici 1913/14 Nrus 3917

Dr Abraham – Prawo kościelne katolickie część … O sądownictwie kościelnem – 1

Dr Romer – Epoka lodowa na północnym stoku Tatr – /-/

Dr Ciesielski – Przyroda pszczół – /-/

Kwestura Uniwersytetu 24 grud. 1913 we Lwowie

*

Cursus VIII per semestre aestivum anni scholastici 1921/22 Nrus 3917

Prof. Dr Stefko – Prawo procesowe cywilne – 5.

Prof. Dr Alterhand – Postępowanie egzek. i konkurs. – 5.

Prof. Dr Dubanowicz – Konstytucja Rzeczoposlpolitej Polskiej – 3

Prof. Dr Grabski – Nauka gospodarczo-społeczna – 4.

Prof. Dr Weinfeld – Nauka skarbo.. z prawem skarbowym polskim – 5.

Prof. Dr Stebelski – Prawo prasowe – 2

Prof. Dr Pilat – Statystyka prawnicza z szczególnym uwzględnieniem Państwa Pol. – 4

źródła:

dokument pochodzi z aukcji internetowej, nie znajduje się w naszym posiadaniu

http://mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow/wykaz/legionista/29738-jabczynski

http://nekropole.info/pl/Leopold-Jabczynski

 

 

 

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Pinterest